Rada ŠTANDARD

Nahlad ……..

Po výbere typu rodinného domu objednávateľom, na základe projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie bude vypracovaná cenová ponuka v oceňovacom programe CENKROS 4

  • Krycí list rozpočtu
  • Rekapitulácia rozpočtu

vrátane hrubého opisu, čo cenová ponuka obsahuje.

V prípade záväznej objednávky bude objednávateľovi poskytnutý kompletný položkový rozpočet, vypracovaný v oceňovacom programe CENKROS 4

  • Krycí list rozpočtu
  • Rekapitulácia rozpočtu
  • Rozpočet stavby

VZOR_Krycí list rozpočtu

VZOR_Rozpočet stavbyVZOR_

Rekapitulácia rozpočtu