Technické parametre IRON HOUSES

 • Požiarna odolnosť

  Keďže ide o český produkt, konštrukcie sú navrhnuté v súlade s ČSN 73 0802  Požiarna bezpečnosť stavieb – Nevýrobné objekty a ČSN 73 0833 Požiarna bezpečnosť stavieb – Budovy pre bývanie a ubytovanie, objekty skupiny OB 1. s ČSN 73 0810 Požiarna bezpečnosť stavieb – Spoločné ustanovenia.

   Požiarna bezpečnosť riešenia stavby je neoddeliteľnou súčasťou každého projektu systému IH.

 • Akustika, ochrana proti hluku

  Konštrukcie systému IH, na ktoré sa vzťahujú požiadavky ochrany proti hluku, sú významne pod doporučenými hodnotami platnej ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posudzovanie akustických vlastností stavebných výrobkov – Požiadavky.

  Vybrané minimálne požiadavky na zvukovú izoláciu:

  • Rw = 42 dB medzi miestnosťami toho istého bytu
  • Rw = 48 dB pre obvodové plášte budov obytných miestností pri max. hladine akustického tlaku 80 dB

   Skutočné hodnoty systému IH:

  • Rw = 46 dB medzi miestnosťami toho istého bytu
  • Rw = 50 dB pre obvodové plášte budov obytných miestností pri max. hladine akustického tlaku 80 dB
 • Úspora energie a ochrana tepla

  Konštrukcie systému IH, na ktoré sa vzťahujú požiadavky tepelnej ochrany budov, sú významne pod doporučenými hodnotami platnej ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Časť 2 Požiadavky.

   Vybrané doporučené hodnoty:

  •  U = 0,20 W/m2K pre vonkajšiu stenu
  •  U = 0,20 W/m2K  pre strop pod nevykurovaným podkrovím
  •  U = 0,30 W/m2K pre podlahu vykurovaného priestoru priliehajúcu k zemine

   Skutočné hodnoty systému IH:

  •  U = 0,1 W/m2k
  •  U = 0,12 W/m2k
  •  U = 0,2w/m2k